GIÁ RÈM CẦU VỒNG HÀN QUỐC

DANH MỤC BÁO GIÁ RÈM CẦU VỒNG STANDARD HÀN QUỐC

  1. Bảng giá rèm cầu vồng Olivia Standard

Bảng giá rèm cầu vồng Olivia

Mẫu rèm cầu vồng Olivia Avatar
OLIVIA COMBI BLINDS COLLECTION
Rèm cầu vồng Olivia VA 951 Rèm cầu vồng Olivia VA 951 Rèm cầu vồng Olivia VA 953 Rèm cầu vồng Olivia VA 954 Rèm cầu vồng Olivia VA 955
VA 951 VA 952 VA 953 VA 954 VA 955
1 Bảng giá: 1.210.000 1.210.000 1.210.000 1.210.000 1.210.000
2 Giảm giá: 20% 20% 20% 20% 20%
3 Giá bán: 968.000 968.000 968.000 968.000 968.000
4 Cản sáng:
5 Kháng khuẩn:
6 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
7 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm
8 Độ dày: 0.5mm 0.5mm 0.5mm 0.5mm 0.5mm
9 Độ lặp Vải/Sheer: 110mm/75mm 110mm/75mm 110mm/75mm 110mm/75mm 110mm/75mm
10 Trọng lượng: 190g/m² 190g/m² 190g/m² 190g/m² 190g/m²
11 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc

Bảng giá rèm cầu vồng Aqua

Rèm cầu vồng Aqua Avatar
AQUA COMBI BLINDS COLLECTION
Rèm cầu vồng Aqua Standard AQ 961 Rèm cầu vồng Aqua Standard AQ 962 Rèm cầu vồng Aqua Standard AQ 963 Rèm cầu vồng Aqua Standard AQ 964 Rèm cầu vồng Aqua Standard AQ 965
AQ 961 AQ 962 AQ 963 AQ 964 AQ 965
1 Bảng giá: 760.000 760.000 760.000 760.000 760.000
2 Giảm giá: 20% 20% 20% 20% 20%
3 Giá bán: 608.000 608.000 608.000 608.000 608.000
4 Cản sáng:
5 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm
7 Độ dày: 0.31mm 0.31mm 0.31mm 0.31mm 0.31mm
8 Độ lặp Vải/Sheer: 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm
9 Trọng lượng: 103g/m² 103g/m² 103g/m² 103g/m² 103g/m²
10 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc

Bảng giá rèm cầu vồng Basic

Rèm cầu vồng basic avatar
BASIC COMBI COLLECTION
Rèm cầu vồng Basic BS 1000 Rèm cầu vồng Basic BS 1001 Rèm cầu vồng Basic BS 1002 Rèm cầu vồng Basic BS 1003 Rèm cầu vồng Basic BS 1004 Rèm cầu vồng Basic BS 1005 Rèm cầu vồng Basic BS 1006 Rèm cầu vồng Basic BS 1007 Rèm cầu vồng Basic BS 1008 Rèm cầu vồng Basic BS 1009 Rèm cầu vồng Basic BS 1010 Rèm cầu vồng Basic BS 1011 Rèm cầu vồng Basic BS 1012 Rèm cầu vồng Basic BS 1013 Rèm cầu vồng Basic BS 1014 Rèm cầu vồng Basic BS 1015
BS 1000 BS 1001 BS 1002 BS 1003 BS 1004 BS 1005 BS 1006 BS 1007 BS 1008 BS 1009 BS 1010 BS 1011 BS 1012 BS 1013 BS 1014 BS 1015
1 Bảng giá: 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000 520.000
2 Giảm giá: 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
3 Giá bán: 416.000 416.000 416.000 416.000 416.000 416.000 416.000 416.000 416.000 416.000 416.000 416.000 416.000 416.000 416.000 416.000
4 Kháng khuẩn:
5 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm
7 Độ dày: 0.33mm 0.33mm 0.33mm 0.33mm 0.33mm 0.33mm 0.33mm 0.33mm 0.33mm 0.33mm 0.33mm 0.33mm 0.33mm 0.33mm 0.33mm 0.33mm
8 Độ lặp Vải/Sheer: 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm
9 Trọng lượng: 110g/m² 110g/m² 110g/m² 110g/m² 110g/m² 110g/m² 110g/m² 110g/m² 110g/m² 110g/m² 110g/m² 110g/m² 110g/m² 110g/m² 110g/m² 110g/m²
10 Xuất xứ Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc

Bảng giá rèm cầu vồng Everlyn

Rèm cầu vồng Everlyn avatar
EVERLYN COMBI COLLECTION
Rèm cầu vồng everlyn vn 421 Rèm cầu vồng everlyn vn 422 Rèm cầu vồng everlyn vn 423
VN 421 VN 422 VN 423
1 Bảng giá: 1.390.000 1.390.000 1.390.000
2 Giảm giá: 20% 20% 20%
3 Giá bán: 1.112.000 1.112.000 1.112.000
4 Cản sáng:
5 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
6 Khổ rộng: 275cm 275cm 275cm
7 Độ dày: 0.43mm 0.43mm 0.43mm
8 Độ lặp vải/sheer: 200mm/130mm 200mm/130mm 200mm/130mm
9 Trọng lượng: 252g/m² 252g/m² 252g/m²
10 Xuất xứ Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc

Bảng giá rèm cầu vồng Stella

Rèm cầu vồng Stella avatar
STELLA COMBI COLLECTION
Rèm cầu vồng Stella ST 621 Rèm cầu vồng Stella ST 622 Rèm cầu vồng Stella ST 623 Rèm cầu vồng Stella ST 624
ST 621 ST 622 ST 623 ST 624
1 Bảng giá: 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000
2 Giảm giá: 20% 20% 20% 20%
3 Giá bán: 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000
4 Cản sáng:
5 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm
7 Độ dày: 0.63mm 0.63mm 0.63mm 0.63mm
8 Độ lặp vải/sheer: 120mm/75mm 120mm/75mm 120mm/75mm 120mm/75mm
9 Trọng lượng: 200g/m² 200g/m² 200g/m² 200g/m²
10 Xuất xứ Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc

Bảng giá rèm cầu vồng Eclipse

Rèm cầu vồng Eclipse Avatar
ECLIPSE COMBI COLLECTION
Rèm cầu vồng Sclipse EL 441 Rèm cầu vồng Sclipse EL 442 Rèm cầu vồng Sclipse EL 443
EL 441 EL 442 EL 443
1 Bảng giá: 1.260.000 1.260.000 1.260.000
2 Giảm giá: 20% 20% 20%
3 Giá bán: 1.008.000 1.008.000 1.008.000
4 Cản sáng:
5 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm
7 Độ dày: 0.44mm 0.44mm 0.44mm
8 Độ lặp vải/sheer: 110mm/75mm 110mm/75mm 110mm/75mm
9 Trọng lượng: 167g/m² 167g/m² 167g/m²
10 Xuất xứ Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc

Bảng giá rèm cầu vồng Porsche

Rèm cầu vồng porsche avatar
PORSCHE COMBI COLLECTION
Rèm cầu vồng Porsche PO 351 Rèm cầu vồng Porsche PO 352 Rèm cầu vồng Porsche PO 353 Rèm cầu vồng Porsche PO 354
PO 351 PO 352 PO 353 PO 354
1 Bảng giá: 1.280.000 1.280.000 1.280.000 1.280.000
2 Giảm giá: 20% 20% 20% 20%
3 Giá bán: 1.024.000 1.024.000 1.024.000 1.024.000
4 Cản sáng:
5 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm
7 Độ dày: 0.43mm 0.43mm 0.43mm 0.43mm
8 Độ lặp vải/sheer: 117mm/80mm 117mm/80mm 117mm/80mm 117mm/80mm
9 Trọng lượng: 182g/m² 182g/m² 182g/m² 182g/m²
10 Xuất xứ Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc

Bảng giá rèm cầu vồng Claudia

Rèm cầu vồng Claudia Avatar
CLAUDIA COMBI COLLECTION
Rèm cầu vồng Claudia CL 141 Rèm cầu vồng Claudia CL 142 Rèm cầu vồng Claudia CL 143 Rèm cầu vồng Claudia CL 144 Rèm cầu vồng Claudia CL 145 Rèm cầu vồng Claudia Back Side
CL 141 CL 142 CL 143 CL 144 CL 145 BACK SIDE
1 Bảng giá: 1.230.000 1.230.000 1.230.000 1.230.000 1.230.000 1.230.000
2 Giảm giá: 20% 20% 20% 20% 20% 20%
3 Giá bán: 984.000 984.000 984.000 984.000 984.000 984.000
4 Cản sáng:
5 Tiết kiệm NL:
6 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
7 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm
8 Độ dày: 0.6mm 0.6mm 0.6mm 0.6mm 0.6mm 0.6mm
9 Độ lặp Vải/Sheer: 85mm/60mm 85mm/60mm 85mm/60mm 85mm/60mm 85mm/60mm 85mm/60mm
10 Trọng lượng: 163g/m² 163g/m² 163g/m² 163g/m² 163g/m² 163g/m²
11 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc

Bảng giá cầu vồng Apollo

Rèm cầu vồng Apollo avatar
APOLLO COMBI COLLECTION
Rèm cầu vồng Apollo AP 461 Rèm cầu vồng Apollo AP 462 Rèm cầu vồng Apollo AP 463
AP 461 AP 462 AP 463
1 Bảng giá: 1.280.000 1.280.000 1.280.000
2 Giảm giá: 20% 20% 20%
3 Giá bán: 1.024.000 1.024.000 1.024.000
4 Cản sáng:
5 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm
7 Độ dày: 0.44mm 0.44mm 0.44mm
8 Độ lặp Vải/Sheer: 110mm/90mm 110mm/90mm 110mm/90mm
9 Trọng lượng: 200g/m² 200g/m² 200g/m²
10 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc

Bảng giá cầu vồng Victoria

Rèm cầu vồng Victoria avatar
VICTORIA COMBI COLLECTION
Rèm cầu vồng Victoria VT 471 Rèm cầu vồng Victoria VT 472 Rèm cầu vồng Victoria VT 473
VT 471 VT 472 VT 473
1 Bảng giá: 1.190.000 1.190.000 1.190.000
2 Giảm giá: 20% 20% 20%
3 Giá bán: 952.000 952.000 952.000
4 Cản sáng:
5 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm
7 Độ dày: 0.42mm 0.42mm 0.42mm
8 Độ lặp Vải/Sheer: 120mm/80mm 120mm/80mm 120mm/80mm
9 Trọng lượng: 203g/m² 203g/m² 203g/m²
10 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc

Bảng giá rèm cầu vồng Oscar

Rèm cầu vồng Oscar Avatar
OSCAR COMBI BLINDS COLLECTION
Rèm cầu vồng Oscar OS 631 Rèm cầu vồng Oscar OS 632 Rèm cầu vồng Oscar OS 633 Rèm cầu vồng Oscar OS 634 Rèm cầu vồng Oscar OS 635
OS 631 OS 632 OS 633 OS 634 OS 635
1 Bảng giá: 1.160.000 1.160.000 1.160.000 1.160.000 1.160.000
2 Giảm giá: 20% 20% 20% 20% 20%
3 Giá bán: 928.000 928.000 928.000 928.000 928.000
4 Cản sáng:
5 Kháng khuẩn:
6 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
7 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm
8 Độ dày: 0.55mm 0.55mm 0.55mm 0.55mm 0.55mm
9 Độ lặp Vải/Sheer: 100mm/68mm 100mm/68mm 100mm/68mm 100mm/68mm 100mm/68mm
10 Trọng lượng: 168g/m² 168g/m² 168g/m² 168g/m² 168g/m²
11 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc

Bảng giá cầu vồng Tivoli

Rèm cầu vồng Tivoli avatar
TIVOLI COMBI COLLECTION
Rèm cầu vồng TIVOLI TV 641 Rèm cầu vồng TIVOLI TV 642 Rèm cầu vồng TIVOLI TV 643
TV 641 TV 642 TV 643
1 Bảng giá: 1.160.000 1.160.000 1.160.000
2 Giảm giá: 20% 20% 20%
3 Giá bán: 928.000 928.000 928.000
4 Cản sáng:
5 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm
7 Độ dày: 0.60mm 0.60mm 0.60mm
8 Độ lặp Vải/Sheer: 80mm/50mm 80mm/50mm 80mm/50mm
9 Trọng lượng: 205g/m² 205g/m² 205g/m²
10 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc

Bảng giá rèm cầu vồng El Paso

Rèm cầu vồng El Paso avatar
EL PASO COMBI COLLECTION
Rèm cầu vồng EL Paso EP 971 Rèm cầu vồng EL Paso EP 972 Rèm cầu vồng EL Paso EP 973 Rèm cầu vồng EL Paso EP 974
EP 971 EP 972 EP 973 EP 974
1 Bảng giá: 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000
2 Giảm giá: 20% 20% 20% 20%
3 Giá bán: 920.000 920.000 920.000 920.000
4 Cản sáng:
5 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm
7 Độ dày: 0.51mm 0.51mm 0.51mm 0.51mm
8 Độ lặp vải/sheer: 85mm/55mm 85mm/55mm 85mm/55mm 85mm/55mm
9 Trọng lượng: 195.6g/m² 195.6g/m² 195.6g/m² 195.6g/m²
10 Xuất xứ Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc

Bảng giá rèm cầu vồng Karon

Rèm cầu vồng Karon Avatar
KARON COMBI COLLECTION
Rèm cầu vồng Karon KO 801 Rèm cầu vồng Karon KO 802 Rèm cầu vồng Karon KO 803 Rèm cầu vồng Karon KO 804
KO 801 KO 802 KO 803 KO 804
1 Bảng giá: 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000
2 Giảm giá: 20% 20% 20% 20%
3 Giá bán: 920.000 920.000 920.000 920.000
4 Cản sáng:
5 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm
7 Độ dày: 0.43mm 0.43mm 0.43mm 0.43mm
8 Độ lặp vải/sheer: 80mm/50mm 80mm/50mm 80mm/50mm 80mm/50mm
9 Trọng lượng: 186g/m² 186g/m² 186g/m² 186g/m²
10 Xuất xứ Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc

Bảng giá rèm cầu vồng Nice

Rèm cầu vồng Nice Avatar
NICE COMBI COLLECTION
Rèm cầu vồng Nice NC 161 Rèm cầu vồng Nice NC 162 Rèm cầu vồng Nice NC 163 Rèm cầu vồng Nice NC 164
NC 161 NC 162 NC 163 NC 164
1 Bảng giá: 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000
2 Giảm giá: 20% 20% 20% 20%
3 Giá bán: 840.000 840.000 840.000 840.000
4 Cản sáng:
5 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm
7 Độ dày: 0.4mm 0.4mm 0.4mm 0.4mm
8 Độ lặp vải/sheer: 105mm/75mm 105mm/75mm 105mm/75mm 105mm/75mm
9 Trọng lượng: 150g/m² 150g/m² 150g/m² 150g/m²
10 Xuất xứ Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc

Bảng giá cầu vồng Sydney

Rèm cầu vồng Sydney Avatar
SYDNEY COMBI COLLECTION
Rèm cầu vồng Sydney SN 331 Rèm cầu vồng Sydney SN 332 Rèm cầu vồng Sydney SN 333
SN 331 SN 332 SN 333
1 Bảng giá: 990.000 990.000 990.000
2 Giảm giá: 20% 20% 20%
3 Giá bán: 792.000 792.000 792.000
4 Cản sáng:
5 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm
7 Độ dày: 0.46mm 0.46mm 0.46mm
8 Độ lặp Vải/Sheer: 120mm/80mm 120mm/80mm 120mm/80mm
9 Trọng lượng: 173g/m² 173g/m² 173g/m²
10 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc

Bảng giá rèm cầu vồng Bali

Rèm cầu vồng Bali Avatar
BALI COMBI BLINDS COLLECTION
Rèm cầu vồng Bali BL 341 Rèm cầu vồng Bali BL 342 Rèm cầu vồng Bali BL 343 Rèm cầu vồng Bali BL 344 Rèm cầu vồng Bali BL 345
BL 341 BL 342 BL 343 BL 344 BL 345
1 Bảng giá: 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000
2 Giảm giá: 20% 20% 20% 20% 20%
3 Giá bán: 792.000 792.000 792.000 792.000 792.000
4 Cản sáng:
5 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm
7 Độ dày: 0.46mm 0.46mm 0.46mm 0.46mm 0.46mm
8 Độ lặp Vải/Sheer: 120mm/80mm 120mm/80mm 120mm/80mm 120mm/80mm 120mm/80mm
9 Trọng lượng: 173g/m² 173g/m² 173g/m² 173g/m² 173g/m²
10 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc

Bảng giá rèm cầu vồng Slope

Rèm cầu vồng Slope Avatar
SLOPE COMBI COLLECTION
Rèm cầu vồng Slope SE 591 Rèm cầu vồng Slope SE 592 Rèm cầu vồng Slope SE 593 Rèm cầu vồng Slope SE 594
SE 591 SE 592 SE 593 SE 594
1 Bảng giá: 980.000 980.000 980.000 980.000
2 Giảm giá: 20% 20% 20% 20%
3 Giá bán: 784.000 784.000 784.000 784.000
4 Cản sáng:
5 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm
7 Độ dày: 0.5mm 0.5mm 0.5mm 0.5mm
8 Độ lặp vải/sheer: 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm
9 Trọng lượng: 206.42g/m² 206.42g/m² 206.42g/m² 206.42g/m²
10 Xuất xứ Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc

Bảng giá rèm cầu vồng Lime

Rèm cầu vồng Lime Avatar
LIME COMBI COLLECTION
Rèm cầu vồng Lime LM 931 Rèm cầu vồng Lime LM 932 Rèm cầu vồng Lime LM 933 Rèm cầu vồng Lime LM 934 Rèm cầu vồng Lime LM 935
LM 931 LM 932 LM 933 LM 934 LM 935
1 Bảng giá: 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000
2 Giảm giá: 20% 20% 20% 20% 20%
3 Giá bán: 776.000 776.000 776.000 776.000 776.000
4 Cản sáng:
5 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm
7 Độ dày: 0.43mm 0.43mm 0.43mm 0.43mm 0.43mm
8 Độ lặp Vải/Sheer: 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm
9 Trọng lượng: 150g/m² 150g/m² 150g/m² 150g/m² 150g/m²
10 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc

Bảng giá rèm cầu vồng Sofia

Rèm cầu vồng Sofia Avatar
SOFIA COMBI COLLECTION
Rèm cầu vồng Sofia SF 481 Rèm cầu vồng Sofia SF 482 Rèm cầu vồng Sofia SF 483 Rèm cầu vồng Sofia SF 484
SF 481 SF 482 SF 483 SF 484
1 Bảng giá: 960.000 960.000 960.000 960.000
2 Giảm giá: 20% 20% 20% 20%
3 Giá bán: 768.000 768.000 768.000 768.000
4 Cản sáng:
5 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm
7 Độ dày: 0.42mm 0.42mm 0.42mm 0.42mm
8 Độ lặp vải/sheer: 100mm/70mm 100mm/70mm 100mm/70mm 100mm/70mm
9 Trọng lượng: 150g/m² 150g/m² 150g/m² 150g/m²
10 Xuất xứ Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc

Bảng giá rèm cầu vồng Verona

Rèm cầu vồng Verona Avatar
VERONA COMBI COLLECTION
Rèm cầu vồng Verona NA 991 Rèm cầu vồng Verona NA 992 Rèm cầu vồng Verona NA 993 Rèm cầu vồng Verona NA 994
NA 991 NA 992 NA 993 NA 994
1 Bảng giá: 950.000 950.000 950.000 950.000
2 Giảm giá: 20% 20% 20% 20%
3 Giá bán: 760.000 760.000 760.000 760.000
4 Cản sáng:
6 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
7 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm
8 Độ dày: 0.41mm 0.41mm 0.41mm 0.41mm
9 Độ lặp vải/sheer: 79mm/54mm 79mm/54mm 79mm/54mm 79mm/54mm
10 Trọng lượng: 151g/m² 151g/m² 151g/m² 151g/m²
11 Xuất xứ Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc

Bảng giá rèm cầu vồng Ella

Rèm cầu vồng Ella Avatar
ELLA COMBI COLLECTION
Rèm cầu vồng Ella AL 131 Rèm cầu vồng Ella AL 132 Rèm cầu vồng Ella AL 133 Rèm cầu vồng Ella AL 134 Rèm cầu vồng Ella AL 135
AL 131 AL 132 AL 133 AL 134 AL 135
1 Bảng giá: 940.000 940.000 940.000 940.000 940.000
2 Giảm giá: 20% 20% 20% 20% 20%
3 Giá bán: 752.000 752.000 752.000 752.000 752.000
4 Cản sáng:
5 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm
7 Độ dày: 0.47mm 0.47mm 0.47mm 0.47mm 0.47mm
8 Độ lặp Vải/Sheer: 100mm/70mm 100mm/70mm 100mm/70mm 100mm/70mm 100mm/70mm
9 Trọng lượng: 207.5g/m² 207.5g/m² 207.5g/m² 207.5g/m² 207.5g/m²
10 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc

Bảng giá rèm cầu vồng Paola

Rèm cầu vồng Paola Avatar
PAOLA COMBI COLLECTION
Rèm cầu vồng Paola PA 661 Rèm cầu vồng Paola PA 662 Rèm cầu vồng Paola PA 663 Rèm cầu vồng Paola PA 664
PA 661 PA 662 PA 663 PA 664
1 Bảng giá: 930.000 930.000 930.000 930.000
2 Giảm giá: 20% 20% 20% 20%
3 Giá bán: 744.000 744.000 744.000 744.000
4 Cản sáng:
5 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm
7 Độ dày: 0.45mm 0.45mm 0.45mm 0.45mm
8 Độ lặp vải/sheer: 100mm/68mm 100mm/68mm 100mm/68mm 100mm/68mm
9 Trọng lượng: 178g/m² 178g/m² 178g/m² 178g/m²
10 Xuất xứ Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc

Bảng giá cầu vồng Carmen

Rèm cầu vồng Carmen Avatar
CARMEN COMBI COLLECTION
Rèm cầu vồng Carmen CM 841 Rèm cầu vồng Carmen CM 842 Rèm cầu vồng Carmen CM 843
CM 841 CM 842 CM 843
1 Bảng giá: 910.000 910.000 910.000
2 Giảm giá: 20% 20% 20%
3 Giá bán: 728.000 728.000 728.000
4 Cản sáng:
5 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm
7 Độ dày: 0.56mm 0.56mm 0.56mm
8 Độ lặp Vải/Sheer: 100mm/70mm 100mm/70mm 100mm/70mm
9 Trọng lượng: 200g/m² 200g/m² 200g/m²
10 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc

Bảng giá rèm cầu vồng Flavia

Rèm cầu vồng Flavia Avatar
FLAVIA COMBI COLLECTION
Rèm cầu vồng Flavia FV 581 Rèm cầu vồng Flavia FV 582 Rèm cầu vồng Flavia FV 583 Rèm cầu vồng Flavia FV 584 Rèm cầu vồng Flavia FV 585
FV 581 FV 582 FV 583 FV 584 FV 585
1 Bảng giá: 890.000 890.000 890.000 890.000 890.000
2 Giảm giá: 20% 20% 20% 20% 20%
3 Giá bán: 712.000 712.000 712.000 712.000 712.000
4 Cản sáng:
5 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm
7 Độ dày: 0.69mm 0.5mm 0.5mm 0.5mm 0.5mm
8 Độ lặp Vải/Sheer: 120mm/90mm 120mm/90mm 120mm/90mm 120mm/90mm 120mm/90mm
9 Trọng lượng: 177g/m² 177g/m² 177g/m² 177g/m² 177g/m²
10 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc

Bảng giá rèm cầu vồng Jane

Rèm cầu vồng Jane Avatar
JANE COMBI COLLECTION
Rèm cầu vồng Jane JA 651 Rèm cầu vồng Jane JA 652 Rèm cầu vồng Jane JA 653 Rèm cầu vồng Jane JA 654 Rèm cầu vồng Jane JA 655
JA 651 JA 652 JA 653 JA 654 JA 655
1 Bảng giá: 880.000 880.000 880.000 880.000 880.000
2 Giảm giá: 20% 20% 20% 20% 20%
3 Giá bán: 704.000 704.000 704.000 704.000 704.000
4 Cản sáng:
5 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
6 Khổ rộng: 280cm/320cm 280cm/320cm 280cm/320cm 280cm/320cm 280cm/320cm
7 Độ dày: 0.61mm 0.61mm 0.61mm 0.61mm 0.61mm
8 Độ lặp Vải/Sheer: 120mm/90mm 120mm/90mm 120mm/90mm 120mm/90mm 120mm/90mm
9 Trọng lượng: 235g/m² 235g/m² 235g/m² 235g/m² 235g/m²
10 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc

Bảng giá rèm cầu vồng Catania

Rèm cầu vồng Catania Avatar
CATANIA COMBI COLLECTION
Rèm cầu vồng Catania CN 981 Rèm cầu vồng Catania CN 982 Rèm cầu vồng Catania CN 983 Rèm cầu vồng Catania CN 984 Rèm cầu vồng Catania CN 985
CN 981 CN 982 CN 983 CN 984 CN 985
1 Bảng giá: 870.000 870.000 870.000 870.000 870.000
2 Giảm giá: 20% 20% 20% 20% 20%
3 Giá bán: 696.000 696.000 696.000 696.000 696.000
4 Cản sáng:
5 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm
7 Độ dày: 0.52mm 0.52mm 0.52mm 0.52mm 0.52mm
8 Độ lặp Vải/Sheer: 100mm/70mm 100mm/70mm 100mm/70mm 100mm/70mm 100mm/70mm
9 Trọng lượng: 213g/m² 213g/m² 213g/m² 213g/m² 213g/m²
10 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc

Bảng giá rèm cầu vồng Nicole

Rèm cầu vồng Nicole Avatar
NICOLE COMBI COLLECTION
Rèm cầu vồng Nicole CE 151 Rèm cầu vồng Nicole CE 152 Rèm cầu vồng Nicole CE 153 Rèm cầu vồng Nicole CE 154
CE 151 CE 152 CE 153 CE 154
1 Bảng giá: 840.000 840.000 840.000 840.000
2 Giảm giá: 20% 20% 20% 20%
3 Giá bán: 672.000 672.000 672.000 672.000
4 Cản sáng:
5 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm
7 Độ dày: 0.5mm 0.5mm 0.5mm 0.5mm
8 Độ lặp vải/sheer: 100mm/70mm 100mm/70mm 100mm/70mm 100mm/70mm
9 Trọng lượng: 214.3g/m² 214.3g/m² 214.3g/m² 214.3g/m²
10 Xuất xứ Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc

Bảng giá rèm cầu vồng Isabel

Rèm cầu vồng Isabel Avatar
ISABEL COMBI COLLECTION
Rèm cầu vồng Isabel IS 361 Rèm cầu vồng Isabel IS 362 Rèm cầu vồng Isabel IS 363 Rèm cầu vồng Isabel IS 364 Rèm cầu vồng Isabel IS 365 Rèm cầu vồng Isabel IS 366
IS 361 IS 362 IS 363 IS 364 IS 365 IS 366
1 Bảng giá: 830.000 830.000 830.000 830.000 830.000 830.000
2 Giảm giá: 20% 20% 20% 20% 20% 20%
3 Giá bán: 664.000 664.000 664.000 664.000 664.000 664.000
4 Cản sáng:
5 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm
7 Độ dày: 0.47mm 0.47mm 0.47mm 0.47mm 0.47mm 0.47mm
8 Độ lặp Vải/Sheer: 100mm/70mm 100mm/70mm 100mm/70mm 100mm/70mm 100mm/70mm 100mm/70mm
9 Trọng lượng: 192g/m² 192g/m² 192g/m² 192g/m² 192g/m² 192g/m²
10 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc

Bảng giá rèm cầu vồng Arena

Rèm cầu vồng Arena Avatar
ARENA COMBI COLLECTION
Rèm cầu vồng Arena AN 711 Rèm cầu vồng Arena AN 712 Rèm cầu vồng Arena AN 713 Rèm cầu vồng Arena AN 714
AN 711 AN 712 AN 713 AN 714
1 Bảng giá: 820.000 820.000 820.000 820.000
2 Giảm giá: 20% 20% 20% 20%
3 Giá bán: 656.000 656.000 656.000 656.000
4 Cản sáng:
5 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
6 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm
7 Độ dày: 0.45mm 0.45mm 0.45mm 0.45mm
8 Độ lặp vải/sheer: 120mm/80mm 120mm/80mm 120mm/80mm 120mm/80mm
9 Trọng lượng: 231g/m² 231g/m² 231g/m² 231g/m²
10 Xuất xứ Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc

Bảng giá rèm cầu vồng Marble

Rèm cầu vồng Marble Avatar
MARBLE COMBI COLLECTION
Rèm cầu vồng Marble MA 671 Rèm cầu vồng Marble MA 672 Rèm cầu vồng Marble MA 673 Rèm cầu vồng Marble MA 674
MA 671 MA 672 MA 673 MA 674
1 Bảng giá: 1.010.000 1.010.000 1.010.000 1.010.000
2 Giảm giá: 20% 20% 20% 20%
3 Giá bán: 808.000 808.000 808.000 808.000
4 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
5 Khổ rộng: 275cm 275cm 275cm 275cm
6 Độ dày: 0.32mm 0.32mm 0.32mm 0.32mm
7 Độ lặp vải/sheer: 200mm/130mm 200mm/130mm 200mm/130mm 200mm/130mm
8 Trọng lượng: 140g/m² 140g/m² 140g/m² 140g/m²
9 Xuất xứ Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc

Bảng giá rèm cầu vồng Lavender

Rèm cầu vồng Lavender Avatar
MARBLE COMBI COLLECTION
Rèm cầu vồng Lavender LE 491 Rèm cầu vồng Lavender LE 492 Rèm cầu vồng Lavender LE 493 Rèm cầu vồng Lavender LE 494
LE 491 LE 492 LE 493 LE 494
1 Bảng giá: 1.010.000 1.010.000 1.010.000 1.010.000
2 Giảm giá: 20% 20% 20% 20%
3 Giá bán: 808.000 808.000 808.000 808.000
4 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
5 Khổ rộng: 275cm 275cm 275cm 275cm
6 Độ dày: 0.25mm-0.53mm 0.25mm-0.53mm 0.25mm-0.53mm 0.25mm-0.53mm
7 Độ lặp vải/sheer: 200mm/130mm 200mm/130mm 200mm/130mm 200mm/130mm
8 Trọng lượng: 113g/m² 113g/m² 113g/m² 113g/m²
9 Xuất xứ Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc

Bảng giá rèm cầu vồng Dolce

Rèm cầu vồng Dolce Avatar
DOLCE COMBI COLLECTION
Rèm cầu vồng Dolce DL 681 Rèm cầu vồng Dolce DL 682 Rèm cầu vồng Dolce DL 683 Rèm cầu vồng Dolce DL 684
DL 681 DL 682 DL 683 DL 684
1 Bảng giá: 980.000 980.000 980.000 980.000
2 Giảm giá: 20% 20% 20% 20%
3 Giá bán: 784.000 784.000 784.000 784.000
4 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
5 Khổ rộng: 275cm 275cm 275cm 275cm
6 Độ dày: 0.32mm 0.32mm 0.32mm 0.32mm
7 Độ lặp vải/sheer: 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm
8 Trọng lượng: 130g/m² 130g/m² 130g/m² 130g/m²
9 Xuất xứ Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc

Bảng giá cầu vồng Metal

Rèm cầu vồng Metal avatar
METAL COMBI COLLECTION
Rèm cầu vồng Metal MT 701 Rèm cầu vồng Metal MT 702 Rèm cầu vồng Metal MT 703
MT 701 MT 702 MT 703
1 Bảng giá: 960.000 960.000 960.000
2 Giảm giá: 20% 20% 20%
3 Giá bán: 768.000 768.000 768.000
4 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
5 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm
6 Độ dày: 1.3mm 1.3mm 1.3mm
7 Độ lặp Vải/Sheer: 125mm/80mm 125mm/80mm 125mm/80mm
8 Trọng lượng: 155g/m² 155g/m² 155g/m²
9 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc

Bảng giá rèm cầu vồng Crystal

Rèm cầu vồng Crystal Avatar
CRYSTAL COMBI COLLECTION
Rèm cầu vồng Crystal CR 721 Rèm cầu vồng Crystal CR 722 Rèm cầu vồng Crystal CR 723 Rèm cầu vồng Crystal CR 724
CR 721 CR 722 CR 723 CR 724
1 Bảng giá: 930.000 930.000 930.000 930.000
2 Giảm giá: 20% 20% 20% 20%
3 Giá bán: 744.000 744.000 744.000 744.000
4 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
5 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm
6 Độ dày: 0.32mm 0.32mm 0.32mm 0.32mm
7 Độ lặp vải/sheer: 100mm/70mm 100mm/70mm 100mm/70mm 100mm/70mm
8 Trọng lượng: 116g/m² 116g/m² 116g/m² 116g/m²
9 Xuất xứ Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc

Bảng giá rèm cầu vồng Cutie

Rèm cầu vồng cutie Avatar
CUTIE COMBI COLLECTION
Rèm cầu vồng Cutie CT 301 Rèm cầu vồng Cutie CT 302 Rèm cầu vồng Cutie CT 303 Rèm cầu vồng Cutie CT 304
CT 301 CT 302 CT 303 CT 304
1 Bảng giá: 910.000 910.000 910.000 910.000
2 Giảm giá: 20% 20% 20% 20%
3 Giá bán: 728.000 728.000 728.000 728.000
4 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
5 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm
6 Độ dày: 0.22mm 0.22mm 0.22mm 0.22mm
7 Độ lặp vải/sheer: 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm
8 Trọng lượng: 107g/m² 107g/m² 107g/m² 107g/m²
9 Xuất xứ Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc

Bảng giá rèm cầu vồng Bentley

Rèm cầu vồng Bentley Avatar
BENTLEY COMBI BLINDS COLLECTION
Rèm cầu vồng Bentley BT 511 Rèm cầu vồng Bentley BT 512 Rèm cầu vồng Bentley BT 513 Rèm cầu vồng Bentley BT 514 Rèm cầu vồng Bentley BT 515
BT 511 BT 512 BT 513 BT 514 BT 515
1 Bảng giá: 890.000 890.000 890.000 890.000 890.000
2 Giảm giá: 20% 20% 20% 20% 20%
3 Giá bán: 712.000 712.000 712.000 712.000 712.000
6 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
7 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm
8 Độ dày: 0.5mm 0.5mm 0.5mm 0.5mm 0.5mm
9 Độ lặp Vải/Sheer: 70mm/50mm 70mm/50mm 70mm/50mm 70mm/50mm 70mm/50mm
10 Trọng lượng: 154g/m² 154g/m² 154g/m² 154g/m² 154g/m²
11 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc

Bảng giá rèm cầu vồng Sunniva

Rèm cầu vồng Sunniva Avatar
SUNNIVA COMBI COLLECTION
Rèm cầu vồng Sunniva SV 311 Rèm cầu vồng Sunniva SV 312 Rèm cầu vồng Sunniva SV 313 Rèm cầu vồng Sunniva SV 314
SV 311 SV 312 SV 313 SV 314
1 Bảng giá: 880.000 880.000 880.000 880.000
2 Giảm giá: 20% 20% 20% 20%
3 Giá bán: 704.000 704.000 704.000 704.000
4 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
5 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm
6 Độ dày: 0.35mm 0.35mm 0.35mm 0.35mm
7 Độ lặp vải/sheer: 85mm/55mm 85mm/55mm 85mm/55mm 85mm/55mm
8 Trọng lượng: 143g/m² 143g/m² 143g/m² 143g/m²
9 Xuất xứ Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc

Bảng giá rèm cầu vồng Pearl

Rèm cầu vồng Pearl Avatar
PEARL COMBI COLLECTION
Rèm cầu vồng Pearl PE 731 Rèm cầu vồng Pearl PE 732 Rèm cầu vồng Pearl PE 733 Rèm cầu vồng Pearl PE 734
PE 731 PE 732 PE 733 PE 734
1 Bảng giá: 860.000 860000 860000 860000
2 Giảm giá: 20% 20% 20% 20%
3 Giá bán: 688.000 688000 688000 688000
4 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
5 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm
6 Độ dày: 0.31mm 0.31mm 0.31mm 0.31mm
7 Độ lặp vải/sheer: 100mm/70mm 100mm/70mm 100mm/70mm 100mm/70mm
8 Trọng lượng: 107g/m² 107g/m² 107g/m² 107g/m²
9 Xuất xứ Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc

Bảng giá rèm cầu vồng Giovanni

Rèm cầu vồng Giovanni Avatar
GIOVANNI COMBI COLLECTION
Rèm cầu vồng Giovanni GN 501 Rèm cầu vồng Giovanni GN 502 Rèm cầu vồng Giovanni GN 503 Rèm cầu vồng Giovanni GN 504 Rèm cầu vồng Giovanni GN 505
GN 501 GN 502 GN 503 GN 504 GN 505
1 Bảng giá: 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000
2 Giảm giá: 20% 20% 20% 20% 20%
3 Giá bán: 680.000 680.000 680.000 680.000 680.000
4 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
5 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm
6 Độ dày: 0.46mm 0.46mm 0.46mm 0.46mm 0.46mm
7 Độ lặp Vải/Sheer: 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm
8 Trọng lượng: 160g/m² 160g/m² 160g/m² 160g/m² 160g/m²
9 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc

Bảng giá rèm cầu vồng Hillary

Rèm cầu vồng Hillary Avatar
HILLARY COMBI COLLECTION
Rèm cầu vồng Hillary HY 741 Rèm cầu vồng Hillary HY 742 Rèm cầu vồng Hillary HY 743 Rèm cầu vồng Hillary HY 744
HY 741 HY 742 HY 743 HY 744
1 Bảng giá: 830.000 830.000 830.000 830.000
2 Giảm giá: 20% 20% 20% 20%
3 Giá bán: 664.000 664.000 664.000 664.000
4 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
5 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm
6 Độ dày: 0.45mm 0.45mm 0.45mm 0.45mm
7 Độ lặp vải/sheer: 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm
8 Trọng lượng: 166g/m² 166g/m² 166g/m² 166g/m²
9 Xuất xứ Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc

Bảng giá rèm cầu vồng Twin Wide

Rèm cầu vồng Twin Wide Avatar
TWIN WIDE COMBI COLLECTION
Rèm cầu vồng Twin Wide TW 600 Rèm cầu vồng Twin Wide TW 601 Rèm cầu vồng Twin Wide TW 604 Rèm cầu vồng Twin Wide TW 605 Rèm cầu vồng Twin Wide TW 608 Rèm cầu vồng Twin Wide TW 609
TW 600 TW 601 TW 604 TW 605 TW 608 TW 609
1 Bảng giá: 790.000 790.000 790.000 790.000 790.000 790.000
2 Giảm giá: 20% 20% 20% 20% 20% 20%
3 Giá bán: 632.000 632.000 632.000 632.000 632.000 632.000
4 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
5 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm
6 Độ dày: 0.8mm 0.8mm 0.8mm 0.8mm 0.8mm 0.8mm
7 Độ lặp Vải/Sheer: 140mm/95mm 140mm/95mm 140mm/95mm 140mm/95mm 140mm/95mm 140mm/95mm
8 Trọng lượng: 122g/m² 122g/m² 122g/m² 122g/m² 122g/m² 122g/m²
9 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc

Bảng giá rèm cầu vồng Alice

Rèm cầu vồng Alice Avatar
ALICE COMBICOLLECTION
Rèm cầu vồng Alice AE 521 Rèm cầu vồng Alice AE 522 Rèm cầu vồng Alice AE 523 Rèm cầu vồng Alice AE 524 Rèm cầu vồng Alice AE 525
AE 521 AE 522 AE 523 AE 524 AE 525
1 Bảng giá: 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000
2 Giảm giá: 20% 20% 20% 20% 20%
3 Giá bán: 624.000 624.000 624.000 624.000 624.000
4 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
5 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm
6 Độ dày: 0.3mm 0.3mm 0.3mm 0.3mm 0.3mm
7 Độ lặp Vải/Sheer: 100mm/70mm 100mm/70mm 100mm/70mm 100mm/70mm 100mm/70mm
8 Trọng lượng: 115g/m² 115g/m² 115g/m² 115g/m² 115g/m²
9 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc

Bảng giá rèm cầu vồng Venice

Rèm cầu vồng Venice Avatar
VENICE COMBI COLLECTION
Rèm cầu vồng Venice IC 321 Rèm cầu vồng Venice IC 322 Rèm cầu vồng Venice IC 323 Rèm cầu vồng Venice IC 324
IC 321 IC 322 IC 323 IC 324
1 Bảng giá: 760.000 760.000 760.000 760.000
2 Giảm giá: 20% 20% 20% 20%
3 Giá bán: 608.000 608.000 608.000 608.000
4 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
5 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm
6 Độ dày: 0.46mm 0.46mm 0.46mm 0.46mm
7 Độ lặp vải/sheer: 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm
8 Trọng lượng: 105g/m² 105g/m² 105g/m² 105g/m²
9 Xuất xứ Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc

Bảng giá rèm cầu vồng Modica

Rèm cầu vồng Modica Avatar
MODICA COMBI COLLECTION
Rèm cầu vồng Modica MI 401 Rèm cầu vồng Modica MI 402 Rèm cầu vồng Modica MI 403 Rèm cầu vồng Modica MI 404 Rèm cầu vồng Modica MI 405 Rèm cầu vồng Modica MI 406
MI 401 MI 402 MI 403 MI 404 MI 405 MI 406
1 Bảng giá: 760.000 760.000 760.000 760.000 760.000 760.000
2 Giảm giá: 20% 20% 20% 20% 20% 20%
3 Giá bán: 608.000 608.000 608.000 608.000 608.000 608.000
4 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
5 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm
6 Độ dày: 0.36mm 0.36mm 0.36mm 0.36mm 0.36mm 0.36mm
7 Độ lặp Vải/Sheer: 85mm/60mm 85mm/60mm 85mm/60mm 85mm/60mm 85mm/60mm 85mm/60mm
8 Trọng lượng: 108g/m² 108g/m² 108g/m² 108g/m² 108g/m² 108g/m²
9 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc

Bảng giá rèm cầu vồng Venezia

Rèm cầu vồng Venezia Avatar
VENEZIA COMBI COLLECTION
Rèm cầu vồng Venezia VZ 751 Rèm cầu vồng Venezia VZ 752 Rèm cầu vồng Venezia VZ 753 Rèm cầu vồng Venezia VZ 754 Rèm cầu vồng Venezia VZ 755
VZ 751 VZ 752 VZ 753 VZ 754 VZ 755
1 Bảng giá: 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000
2 Giảm giá: 20% 20% 20% 20% 20%
3 Giá bán: 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
4 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
5 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm
6 Độ dày: 0.48mm 0.48mm 0.48mm 0.48mm 0.48mm
7 Độ lặp Vải/Sheer: 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm
8 Trọng lượng: 160g/m² 160g/m² 160g/m² 160g/m² 160g/m²
9 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc

Bảng giá rèm cầu vồng Bondi

Rèm cầu vồng Bondi Avatar
BONDI COMBI COLLECTION
Rèm cầu vồng Bondi BD 531 Rèm cầu vồng Bondi BD 532 Rèm cầu vồng Bondi BD 533 Rèm cầu vồng Bondi BD 534
BD 531 BD 532 BD 533 BD 534
1 Bảng giá: 750.000 750.000 750.000 750.000
2 Giảm giá: 20% 20% 20% 20%
3 Giá bán: 600.000 600.000 600.000 600.000
4 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
5 Khổ rộng: 275cm 275cm 275cm 275cm
6 Độ dày: 0.34mm 0.34mm 0.34mm 0.34mm
7 Độ lặp vải/sheer: 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm
8 Trọng lượng: 97.2g/m² 97.2g/m² 97.2g/m² 97.2g/m²
9 Xuất xứ Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc

Bảng giá rèm cầu vồng Peacock

Rèm cầu vồng Peacock Avatar
PEACOCK COMBI COLLECTION
Rèm cầu vồng Peacock AK 451 Rèm cầu vồng Peacock AK 452 Rèm cầu vồng Peacock AK 453 Rèm cầu vồng Peacock AK 454 Rèm cầu vồng Peacock AK 455 Rèm cầu vồng Peacock AK 456 Rèm cầu vồng Peacock AK 457 Rèm cầu vồng Peacock AK 458
AK 451 AK 452 AK 453 AK 454 AK 455 AK 456 AK 457 AK 458
1 Bảng giá: 730.000 730.000 730.000 730.000 730.000 730.000 730.000 730.000
2 Giảm giá: 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
3 Giá bán: 584.000 584.000 584.000 584.000 584.000 584.000 584.000 584.000
4 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
5 Khổ rộng: 275cm 275cm 275cm 275cm 275cm 275cm 275cm 275cm
6 Độ dày: 0.24mm 0.24mm 0.24mm 0.24mm 0.24mm 0.24mm 0.24mm 0.24mm
7 Độ lặp Vải/Sheer: 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm
8 Trọng lượng: 100g/m² 100g/m² 100g/m² 100g/m² 100g/m² 100g/m² 100g/m² 100g/m²
9 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc

Bảng giá rèm cầu vồng Diamond

Rèm cầu vồng Diamond Avatar
DIAMOND COMBI COLLECTION
Rèm cầu vồng Diamond DM 691 Rèm cầu vồng Diamond DM 692 Rèm cầu vồng Diamond DM 693 Rèm cầu vồng Diamond DM 694 Rèm cầu vồng Diamond DM 695
DM 691 DM 692 DM 693 DM 694 DM 695
1 Bảng giá: 690.000 690.000 690.000 690.000 690.000
2 Giảm giá: 20% 20% 20% 20% 20%
3 Giá bán: 552.000 552.000 552.000 552.000 552.000
4 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
5 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm
6 Độ dày: 0.35mm 0.35mm 0.35mm 0.35mm 0.35mm
7 Độ lặp Vải/Sheer: 100mm/70mm 100mm/70mm 100mm/70mm 100mm/70mm 100mm/70mm
8 Trọng lượng: 118g/m² 118g/m² 118g/m² 118g/m² 118g/m²
9 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc

Bảng giá rèm cầu vồng Shani

Rèm cầu vồng Shani Avatar
SHANI COMBI COLLECTION
Rèm cầu vồng Shani SH 831 Rèm cầu vồng Shani SH 832 Rèm cầu vồng Shani SH 833 Rèm cầu vồng Shani SH 834 Rèm cầu vồng Shani SH 835 Rèm cầu vồng Shani SH 836
SH 831 SH 832 SH 833 SH 834 SH 835 SH 836
1 Bảng giá: 680.000 680.000 680.000 680.000 680.000 680.000
2 Giảm giá: 20% 20% 20% 20% 20% 20%
3 Giá bán: 544.000 544.000 544.000 544.000 544.000 544.000
4 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
5 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm
6 Độ dày: 0.37mm 0.37mm 0.37mm 0.37mm 0.37mm 0.37mm
7 Độ lặp Vải/Sheer: 85mm/60mm 85mm/60mm 85mm/60mm 85mm/60mm 85mm/60mm 85mm/60mm
8 Trọng lượng: 110g/m² 110g/m² 110g/m² 110g/m² 110g/m² 110g/m²
9 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc

Bảng giá rèm cầu vồng Woodlook

Rèm cầu vồng Woodlook Avatar
WOODLOOK COMBI COLLECTION
Rèm cầu vồng Woodlook WL 201 Rèm cầu vồng Woodlook WL 202 Rèm cầu vồng Woodlook WL 203 Rèm cầu vồng Woodlook WL 204 Rèm cầu vồng Woodlook WL 205 Rèm cầu vồng Woodlook WL 206 Rèm cầu vồng Woodlook WL 207 Rèm cầu vồng Woodlook WL 208 Rèm cầu vồng Woodlook WL 209
WL 201 WL 202 WL 203 WL 204 WL 205 WL 206 WL 207 WL 208 WL 209
1 Bảng giá: 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000 630.000
2 Giảm giá: 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
3 Giá bán: 504.000 504.000 504.000 504.000 504.000 504.000 504.000 504.000 504.000
4 Thành phần: 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
5 Khổ rộng: 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm 280cm
6 Độ dày: 0.55mm 0.55mm 0.55mm 0.55mm 0.55mm 0.55mm 0.55mm 0.55mm 0.55mm
7 Độ lặp Vải/Sheer: 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm 75mm/50mm
8 Trọng lượng: 145g/m² 145g/m² 145g/m² 145g/m² 145g/m² 145g/m² 145g/m² 145g/m² 145g/m²
9 Xuất xứ: Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc

Bảng giá động cơ rèm cầu vồng

Động cơ rèm cuốn Motorized Blinds
ĐỘNG CƠ RÈM CUỐN TỐT NHẤT
Động cơ rèm cuốn Gaposa - Italy Động cơ rèm cuốn Gaposa - Italy Động cơ rèm cuốn Gaposa - Italy Động cơ rèm cuốn Gaposa - Italy Động cơ rèm cuốn Raex Động cơ rèm cuốn Raex Động cơ rèm cuốn Dooya
GAPOSA
XS4EX620
GAPOSA
XS4E620
GAPOSA
XS4P620
GAPOSA
XSDC3EX128
RAEX
TD400
RAEX
TD400QE
DOOYA
DM25TE/L-1.5
1 Bảng giá 7.500.000 6.380.000 5.150.000 6.800.000 2.980.000 3.150.000 2.800.000
2 Giá bán 6.750.000 5.742.000 4.635.000 6.120.000 2.682.000 2.835.000 2.520.000
3 Siêu êm
4 Lật chớp
5 Điểm dừng thứ 3
6 Dry contact
7 Tải trọng 20kg 20kg 20kg 5kg 12kg 12kg 5kg
8 Rộng min/max 650/2600 650/2600 650/2600 430/2000 580/2600 620/2600 485/2000
9 Cao max (mm) 4500 4500 4500 3500 4500 4500 3500
10 ĐK cầm tay
11 Kết nối nhà thông minh
12 Điều khiển 5 kênh có lật chớp 5 kênh có lật chớp 5 kênh có lật chớp 5 kênh có lật chớp 2 kênh lật chớp 7 kênh lật chớp 15 kênh lật chớp
13 Đơn giá 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 400.000 450.000 400.000
14 Xuất xứ Italy Italy Italy Italy China China China
Ghi chú:

– Báo giá trên chưa bao gồm VAT.
– Xem mẫu tại nhà.
– Miễn phí lắp đặt và vận chuyển nội thành Tp.HCM

Chi phí lắp đặt và giá rèm cầu vồng Hàn Quốc thế nào?

Để có một báo giá rèm cầu vồng chính xác nhất, chúng tôi cần khảo sát khu vực và vị trí bạn muốn lắp đặt rèm cầu vồng. Trong TPHCM với các vị trí lắp đặt đơn giản thông thường bạn sẽ được hỗ trợ lắp đặt miễn phí. Khi bạn ở xa thành phố, hay vị trí lắp đặt khó chúng tôi phải tính thêm chi phí thuê các công cụ hỗ trợ lắp đặt.

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG BẰNG CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ TỐT NHẤT VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

☏ Hotline: 0902 599 139

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *